ไทยพร้อมจัดประชุมผู้นำของหน่วยงานให้ทุนระดับโลก GRC 2022 มุ่งลดซ้ำซ้อน ใช้ภาษีให้เกิดประโยชน์สูงสุด