ก.ล.ต.ปรับปรุงเกณฑ์การประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
Read Time:1 Minute, 39 Second

ก.ล.ต.ปรับปรุงเกณฑ์การประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม

0 0

สำนักงาน ก.ล.ต. ออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบงานการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม เพื่อความยืดหยุ่นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันตามแนวทาง Regulatory Guillotine
วันที่ 7 มกราคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เห็นว่าประกาศเกี่ยวกับระบบงานการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวมฉบับเดิมซึ่งจัดทำขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 มีแนวปฏิบัติบางประเด็นที่ไม่เป็นปัจจุบัน และไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป จึงได้ออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบงานการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวมฉบับใหม่ให้มีลักษณะของการใช้หลักเกณฑ์แบบมุ่งเน้นหลักการ (principle-based) เพื่อให้มีความยืดหยุ่น และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของการประกอบธุรกิจกองทุนรวมในปัจจุบัน โดยประกาศปรับปรุงในสาระสำคัญ เช่น

(1) ยกเลิกการกำหนดให้มีผู้จัดการกองทุนอย่างน้อย 2 คน โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีผู้จัดการกองทุนในจำนวนที่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการลงทุนซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ของกองทุนรวม

(2) ยกเลิกการกำหนดระยะเวลาส่งมอบทรัพย์สินล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการและ/หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการส่งมอบภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับทรัพย์สินของกองทุนรวมโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวม

การปรับปรุงประกาศดังกล่าวจะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจและลดต้นทุนดำเนินการของภาคเอกชน โดยยังคงมาตรฐานและคุณภาพในการประกอบธุรกิจที่คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยประกาศจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

*Regulatory Guillotine คือ การทบทวนกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชนโดยใช้วิธีที่รวดเร็ว โปร่งใส ใช้ต้นทุนต่ำ และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post ราคาบิตคอยน์วันนี้ (30 ธ.ค.) ปรับลง 2.65% อยู่ที่ 46,447.10 เหรียญสหรัฐ
Next post บาเยิร์นแพ้ไม่พอคิทแมนทำเสียหน้าอีก